СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ЧАКАНЕ Е ОБЯВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Десет години след създаването на Административен съд Велико Търново и пет години след закупуване на сграда за целите на дейността му, има надежда за разрешаване на основния проблем на съдебната институция – този със сградния фонд. Липсата на адекватна съдебна палата принуждава магистратите и съдебните служители от едно от петте най- Продължи… СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ЧАКАНЕ Е ОБЯВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Адм. д. № 492/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на младши прокурор от Районна прокуратура – Велико Търново за отмяна на разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. Продължи… Адм. д. № 492/2017 г.

Адм. д. № 466/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 6, ал. 1, чл. 10, ал. 2 в частта относно паркирането и чл. 17, ал. 2, чл. 20, ал. 3 и чл. 21, ал. 4 от Наредбата за организацията и безопасност на Продължи… Адм. д. № 466/2017 г.

Адм. д. № 343/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1и 2  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 20, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал.2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31-34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общински пътища в Община Сухиндол, приета с Решение № Продължи… Адм. д. № 343/2017 г.

Адм. д. № 398/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Районна прокуратура Павликени против чл. 34, ал. 2, т.8 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламната дейност на територията на община Сухиндол.
Образувано е Адм. д. № 398/2017 година по описа на Продължи… Адм. д. № 398/2017 г.

Адм. д. №383/2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на прокурор от Районна прокуратура – Павликени против чл. 8, т. 6 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Павликени, приета  от Общински съвет – Павликени с решение №39 по Продължи… Адм. д. №383/2017 г

Адм. д. № 387/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „БУЛКОНТ-2“ ЕООД, гр. София – 1510, район „Подуяне“, ул. „Бдин“ № 1, с която се оспорва разпоредба на чл. 98, ал. 1, изречение трето от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско Продължи… Адм. д. № 387/2017 г.