Адм. дело № 536/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени Наредбата за поддържане на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Горна Продължи… Адм. дело № 536/2019 г.

Адм. дело № 499/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник – окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредби на Наредбата за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места на Община Сухиндол, Продължи… Адм. дело № 499/2019 г.

Информация за преводачи

Съощение във връзка с Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г.

Във връзка с актуализиране на списъка на съдебните преводачи към съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2020 година, всички желаещи да бъдат Продължи… Информация за преводачи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд за 2019 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Административен съд – Велико Търново или Окръжен съд-Велико Търново следните документи: Продължи… ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

адм. дело № 417/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 184 по Продължи… адм. дело № 417/2019 г.

Адм. дело № 416/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 360 / 27.07.2017г. на Общински Продължи… Адм. дело № 416/2019 г.

Адм. дело № 398/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура Павликени с искане да се обявят за нищожни разпоредбите на чл. 13, ал. 1 в частта относно думите „причиняващи шум“ и „и в близост до тях“; чл. 13, ал. 2 в частта Продължи… Адм. дело № 398/2019 г.