АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 ноември 2018 г. на своя територия Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Ловеч, Русе, Пловдив, Габрово и Търговище, които заедно с великотърновските си колеги взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми в производствата по ЗИНЗС и ЗОДОВ“. Обучението се състоя като част от Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

За трета поредна година лектори в тоги ще прекрачат прага на ученическата стая, за да изнесат специално подготвени уроци за Конституцията на Република България, съдебната система в страната и правата ни на граждани на Европейския съюз пред ученици от гимназиалния етап на образование. След отчетения висок успех на програмата от миналата учебна година и Продължи… МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Адм. дело № 784/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, чл. 4, ал. 1, чл. 7, т. 2, 3, 7, 8 и 10 – по отношение на огнестрелните Продължи… Адм. дело № 784/2018 г.

Адм. дело № 768/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица, приета с Решение № 360 по Продължи… Адм. дело № 768/2018 г.

Адм. д. №740/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 288 по Протокол № 20/ 01.03.2005 г. от заседание на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм. д. №740/2018 г.

Адм. д. № 667/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на  прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново  против Наредба за реда за управление и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. Продължи… Адм. д. № 667/2018 г.

Адм. дело №591/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.12, ал.1, т.5 в частта и „и ги командирова при необходимост“, чл.24, ал.1, т.8, чл.81, ал.3, чл.97 и чл.101 от Правилника за организацията и Продължи… Адм. дело №591/2018 г.