Адм. д. № 1011/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 4, ал. 2, т. 1, т.10, т. 11 и т. 14, чл. 12, ал. 1, т. 11 и чл. 20, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Продължи… Адм. д. № 1011/2017 г.

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година. Отчет -2017. 

Адм. д. № 1006/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, против чл. 1, ал.2, чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от Наредбата за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов, приета с Решение № 680/28.09.2017 г. на Общински съвет – Продължи… Адм. д. № 1006/2017 г.

Адм. д. № 7/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал. 1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Полски Продължи… Адм. д. № 7/2018 г.

Адм. д. № 957/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 4, чл. 42, ал. 2 в частта относно ловните кучета, чл. 54, т. ІІ „Административно Продължи… Адм. д. № 957/2017 г.

Адм. д. № 901/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико  Търново, с който  се оспорват разпоредбите на  чл.40, ал.1,т.2,т.3 и т.4 от Наредба за определянето и  администрирането на местните  такси и цените Продължи… Адм. д. № 901/2017 г.