Адм. дело № 543/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № Продължи… Адм. дело № 543/2018 г.

Адм. дело № 572/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол, приета с Решение № 65 от 29.07.2004 г. Продължи… Адм. дело № 572/2018 г.

Адм. д. № 582/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура Велико Търново против   разпоредбата на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за обществения ред на територията на община Велико Търново, приета с Решение № Продължи… Адм. д. № 582/2018г.

Адм. д. № 565/2018 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица, приета с Решение № 398 Продължи… Адм. д. № 565/2018 г

Адм. дело №578/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Продължи… Адм. дело №578/2018г.

Адм. дело №521/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 243  по протокол № 20 от Продължи… Адм. дело №521/2018 г.

СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 09.07.2018 г. е подписан дългоочакваният договор за обществена поръчка с предмет „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. Висшият съдебен съвет проведе открита процедура за възлагане, в резултат на която за изпълнител е определено Продължи… СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО