Адм. д. №740/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 288 по Протокол № 20/ 01.03.2005 г. от заседание на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм. д. №740/2018 г.

Адм. д. № 667/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на  прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново  против Наредба за реда за управление и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. Продължи… Адм. д. № 667/2018 г.

Адм. дело №591/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.12, ал.1, т.5 в частта и „и ги командирова при необходимост“, чл.24, ал.1, т.8, чл.81, ал.3, чл.97 и чл.101 от Правилника за организацията и Продължи… Адм. дело №591/2018 г.

Адм.дело № 678/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба № 1 за обществения ред в общината, приета с Решение № 490 по Протокол № 35/29.03.2006 г. на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм.дело № 678/2018 г.

Адм. д. № 657/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново  против Наредба за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите в Община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 по Продължи… Адм. д. № 657/2018 г.

ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

На 05.09.2018 г. беше съставен Протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. С това фактически започват ремонтните дейности на сградата – паметник на Продължи… ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

Информация за преводачи

Съощение във връзка с Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г.

Във връзка с актуализиране на списъка на съдебните преводачи към съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2019 година, всички желаещи да бъдат Продължи… Информация за преводачи