АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 г. – 2020 г.“

Административен съд Велико Търново е една от обучаващите организации по проект „Студентски практики“, изпълняван от Министерството на образованието и науката. Втори месец петима студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ стажуват в съда под менторството на съдия Марияна Микова. Насърчавани и вещо ръководени от съдията, бъдещите юристи вече добре познават движението на административните дела – от постъпването на жалбата в регистратура и образуването на делото, определянето на съдия-докладчик, през действията по насрочване, водене на съдебното заседание и съставяне на съдебен протокол, до изготвянето на крайния акт, влизането на делото в архив и издаването на изпълнителен лист за присъдените разноски. Благодарение на придобитите знания и умения студентите могат да направят безпогрешна преценка дали дадена жалба е редовна и допустима, както и да изготвят разпореждане за насрочване на делото в открито съдебно заседание или за оставяне без движение. Предстои всеки от тях да изготви и проект на съдебно решение. По този начин провежданата студентска практика е реална възможност стажантите да усетят какво действително представлява работата на съдията.