АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТАТА СИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Административен съд – Велико Търново възобновява работния процес считано от 14.05.2020 година. Председателят на съда разпореди да започне насрочване и разглеждане на дела в открити съдебни заседания. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа ще се извършва електронно или по телефон. По изключение, при липса на посочени контакти, книжата ще се изпращат или връчват на хартия. Горното важи и за уведомяването на страните по решените дела. С оглед запазване здравето на гражданите, магистратите и служителите са взети мерки и е създадена специална организация на работа. Дела ще се провеждат през 30 минути само в Зала № 15. За да се избегне струпване на хора, страните ще изчакват извикване пред сградата на съда или във фоайето на първия етаж. Служителите от информационния център ще обслужват гражданите, като достъпът до деловодството и останалите помещения ще бъде ограничен. Ще продължи извършването на справки по дела само по телефон.
По съображения за сигурност хигиената и дезинфекцията в съдебната сграда е завишена. Всички магистрати и служители стриктно ще спазват дистанция и утвърдените санитарни мерки за безопасност. За да се избегне напрежение и за обезпечаване на нормална работна среда, гражданите също следва да се съобразяват с препоръчаната дистанция от два метра, както и с носенето на лични предпазни средства на територията на съда. Разчитаме на отговорно поведение и в случай на здраволсовен проблем или неразположение молим да предотвратите посещението си в съда.