АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ ПО КАЗУСА ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 Г.

Административен съд – Велико Търново излезе с решение по казуса за избор на ректор на Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“ за мандат 2019 – 2023 година. С решение по административно дело №320/2019 г. състав на Административен съд – Велико Търново отхвърли като неоснователно оспорването по жалба на участник в изборната процедура срещу Решение на Общото събрание на ВТУ, в частта му по т. 7 от дневния ред на заседание, проведено на 20.05.2019 г., с което е избран ректор на университета за мандат 2019 – 2023 година.

Решаващият състав приема, че наведените от жалбоподателя възражения, с които оспорва валидността на акта, са неоснователни, тъй като решението е прието от компетентния орган на управление на ВТУ, а заседанието на Общото събрание е проведено при необходимия кворум. Съдебната проверка не е установила и пороци, засягащи формалната, материалната и процесуалната законосъобразност на решението. В тази връзка се четат мотиви, че са спазени писмената форма и всички изискуеми реквизити, включително изложение на фактическите и правните основания за приемането му. Не са констатирани съществени нарушения на административнопроизводствените правила, визирани в Закона за висшето образование и вътрешните нормативни актове на ВТУ, доколкото процедурата по гласуване и отчитане на резултата не е опорочена. Въз основа на събраните доказателства е формиран извод, че резултатът от проведеното тайно гласуване е този, отразен в протокола на ОС на 20.05.2019 г., и той удовлетворява нормативните изисквания за определяне на кандидата за избран. Решението по т. 7 от дневния ред отразява действителния вот на избирателното тяло и е съответно на приложимия по време материален закон. За съответствието с целта на закона съдебният състав е посочил, че изборът, проведен при таен вот от Общото събрание на ВТУ като колективен орган на управление на висшето училище,  защитава академичната свобода и политическата независимост – ценности, регламентирани в закона. Спазени са и принципите за прозрачност и публичност, както и принципът за академичната автономия.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.