АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

На 19 и 20 октомври 2017 г. Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Стара Загора, Русе, Монтана, Плевен, които взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми при правоприлагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Обучението се състоя като част от дейностите по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на НИП, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.
Освен разискване на спецификата на ЗУСЕСИФ, специално място в програмата беше отделено на особеностите при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, верифицирането на разходи и определянето на финансови корекции. С изключителна практическа насоченост беше направеният подробен преглед на съдебната практика по въпросите, както и професионалният коментар по проблемите на ЗУСЕСИФ.

Лекторът г-жа Соня Янкулова – съдия във Върховен административен съд на Република България, любезно отговори на всички, поставени от участниците, въпроси.