АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

От днес Административен съд – Велико Търново има нов сайт https://vtarnovo-adms.justice.bg/, където лесно и достъпно може да се намери информация, касаеща правораздавателната дейност, обяви за свободни работни места и конкурси, съобщения и новини и други. Интернет страницата е разработена по проект на Висшия съдебен съвет „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, осъществявен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.