АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО със Заповед №РД-05-399/13.09.2017 година ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдебен помощник”

1. Кратко описание на длъжността. Съдебният помощник е съдебен служител с юридическо образование, който подпомага съдиите в тяхната работа, като: извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните; изготвя проекти на съдебни актове; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания; дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:      Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани; да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалност „Право”; да са преминали изискуемия стаж, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване; да не са лишени по съответен ред от право да заемат определена длъжност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са поставени под запрещение. Специфични изисквания: компютърна грамотност; умения за работа с правно – информационни системи „Апис” и „Сиела”; комуникативност, организираност, лоялност;  умения за работа в екип; стаж в съдебната система и владеене на чужд език е предимство.
3. Начин на провеждане на конкурса:    първи етап – по документи; втори етап – писмен изпит – решаване на административно-правен казус, като методиката за оценяване на този етап ще се изготви от комисията, провеждаща конкурса и ще се оповести предварително.; трети етап – устен изпит–върху въпроси от конспект по административно-правни науки; четвърти етап – събеседване с първите трима.
До трети етап /устен изпит/ от конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите издържали писмения изпит с оценка не по-ниска от Добър 4,00. Конспектът по административно-правни науки ще бъде на разположение на кандидатите на интернет – страницата на съда.
4. Минимален размер на основната заплата – съгласно чл.247 от ЗСВ.
5. Необходими документи:Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурс, към което се прилагат:
– автобиография – тип СV;
– копие от лична карта;
– декларация /по образец/, че е пълнолетен български гражданин; не е поставен под запрещение; не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; не е лишен по съответен ред от право да заема определена длъжност.
– декларация /по образец/ за спазване на изискванията по чл.162 от ЗСВ – че лицето има само българско гражданство; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.
– декларация /по образец/ по чл.137 от Правилника за администрацията в съдилищата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ;
– копие от диплома за завършено висше образование по специалност „Право”;
– копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
– копие от документи за придобита допълнителна квалификация /ако има такава/;
– копие от удостоверение за компютърна грамотност;
– копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж  и професионален опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/ – ако има такъв;
– свидетелство за съдимост – оригинал, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
– медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал, със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания.
Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.
Място и срок за подаване на документи: Документите се подават в сградата на Административен съд – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, площад Център 2, корпус 4, ет.2, Информационен център, всеки работен ден от 8,30ч. – 17,00 часа. Срок за подаване на документите – до 16.10.2017г. включително. Обявата е публикувана във вестник „Борба”, Брой 178 /6247/ от 14.09.2017г. Документи се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на съда- https://www.asvt.eu/ и информационното табло на съда.
Длъжностната характеристика за обявената длъжност ще бъде на разположение на гражданите на информационното табло на съда и на електронната страница на съда.
За допълнителна информация да се посочи тел. 062/65-10-83 – адм. секретар.
ДЕКЛАРАЦИИ КОНКУРС
Длъжностна характеристика