АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОТИВ СТРУКТУРНА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

На състоялото се на 24.04.2018 г. Общо събрание на съдиите от Административен съд Велико Търново бе подложено на обсъждане предложението на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков за оттегляне на искането по т. 6 от Решение № 632/20.10.2017 г. на Министерски съвет за осигуряване на експерти по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи за подготовка на функционален анализ на Върховния административен съд и на системата на административните съдилища. Магистратите се обединиха около позицията на ръководството на ВАС, че структурна реформа в системата на административните съдилища не е необходима и би била изключително вредна за бързината, качеството и ефективността на българското административно правораздаване, което е едно от водещите в Европейския съюз. Подобен изолиран анализ, който не обхваща общите съдилища в страната, би бил непълен и неадекватен относно състоянието на българската правораздавателна система и като цяло няма да доведе до желаните положителни резултати за съдебната система, а от друга страна ще бъде отделен значителен финансов и кадрови ресурс от Службата за подкрепа на структурните реформи, което ще затрудни одобряването на последващи искания за подкрепа в разработването и осъществяването на мерки за осъществяването на цялостната съдебна реформа. В тази връзка, общото събрание на съдиите на Административен съд Велико Търново единодушно подкрепи предложението на председателя на Върховния административен съд.