АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНИЯТА ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР И ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Административен съд Велико Търново е сезиран с оспорване на решенията на Общото събрание на Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“ от 20.05.2019 година за избор на ректор за мандат 2019 година – 2023 година и за избор на председател на общото събрание. В жалбите срещу тези административни актове се съдържат и особени искания за спиране на допуснатото предварително изпълнение. Решаващите състави и по двете дела са отхвърлили тези искания.
С Определение № 209/14.06.2019 година, постановено по административно дело № 319/2019 година по описа на Административен съд Велико Търново е оставено без уважение искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение на решението за избор на председател на Общото събрание на Великотърновски университет „Свети Свети Кирил и Методий“.
С Определение № 217/21.06.2019 г. по административно дело № 320/2019 година е оставено без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на решението за избор на ректор.
Мотивите на двата съдебни акта са аналогични – решенията за предварително изпълнение са обосновани от важни обществени интереси и предотвратяват блокиране на работата на учебното заведение. Изложени са съображения, че съдебното производство и по двете дела не би могло да приключи преди предстоящата съдебна ваканция, а в този период от време се налага вземането на важни решения от значение за бъдещото функциониране на университета – приключване на кандидатстудентска кампания, утвърждаване на такси, учебни планове, брой докторанти, графици и не на последно място изплащане на трудови възнаграждения. Законът за висшето образование не предвижда изпълняване на длъжностите след изтичане на мандата до влизане в сила на решение на Общото събрание за избор, което практически оставя университета без съответния орган, а това води до преустановяване работата на институцията.
Определението по административно дело 319/2019 година е оспорено с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Седемдневният срок за оспорване на определението по административно дело 320/2019 година тече.