Административно дело № 862/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от  прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 58, ал. 4, чл. 58а, ал. 2, чл. 94, ал. 5, т. 2 и чл. 104, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 532/ 19.05.2005 г. на Общински съвет – Велико Търново, изменена и допълнена с Решение № 325/ 11.09.2008 г., Решение № 1365/ 23.06.2011 г. и Решение № 720/ 27.06.2013 г. на Общински съвет – Велико Търново,   за което е образувано  Административно дело № 862/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.12.2017г. от 09.30 часа.