Административно дело № 975/2013 г.

Административен съд Велико Търново уведомява, че административно дело № 975/2013 e образувано по протест от Великотърновската районна прокуратура против чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 68 по Протокол № 9/28.12.2111 г. на Общинския съвет Велико Търново. Оспорените норми определят дължимите такси за ползване на детски градини и ясли в Община Велико Търново. С решение № 124/11.04.2014 г. съдът ОТМЕНИ като незаконосъобразни гореспоменатите разпоредби, поради съществени процесуални нарушения, допуснати от Великотърновския общински съвет и противоречие с акт от по-висш ранг.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.