Административно дело №78/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 83, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Оряховица, приета с Решение № 360 от 15.02.2005г. от заседание на Общински съвет Горна Оряховица с Протокол № 23/15.02.2005г.
Образувано е административно дело №78/2018г., по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Съдебното заседание е насрочено за 13.04.2018г. от 09,45 часа.