Административно дело №956/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл.1, ал.2, чл.19, ал.1,чл.20, чл.21, ал.3 чл.22,чл.24, ал.2, чл. 26, ал.2, чл. 27, чл. 28, ал.1, и ал.2, чл. 29, ал 2 , чл. 31 и следващите, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Стражица, приета с Решение №288/01.03.2005г. на Общински съвет гр. Стражица.
Образувано е административно дело №956/2017г., по описа на Административен съд – гр. Велико Търново
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Съдебното заседание е насрочено за 16.03.2018г. от 09,30 часа.