админ. дело № 244/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура гр. Елена по реда на чл. 185 от АПК, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 21, чл. 32, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 47, ал. 2, чл. 50, ал. 1, чл. 56, ал. 1 в частта си относно изискванията за притежаване на съответно разрешително по ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, раздел ІІ от ЗООС, чл. 64, чл. 65 и чл. 66 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Елена.
Образувано е административно дело № 244/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 14.06.2019г. от 10,00 часа.