Адм. д. № 697/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбата на чл. 60 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 68 по Протокол № 9/28.12.2011 г. на Общински съвет Велико Търново, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.
Образувано е административно дело № 697/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.12.2019г. от 09,30 часа.