Админ. дело № 922/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 23, ал. 1, 2, 3 и 4, т. 1 и т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
Образувано е административно дело № 922/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 22.02.2019г. от 10,30 часа.