админ. дело № 924/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец, приета с Решение № 42 по Протокол № 6/27.01.2000 г. на Общински съвет – Лясковец, впоследствие многократно изменяна и допълвана, с искане за отмяната й като незаконосъобразна поради приемането й при съществени процесуални нарушения, а разпоредбите на чл. 11, ал. 1, ал. 5, изр. второ, ал. 6, ал. 7, ал. 9, чл. 12, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от Наредбата – и поради противоречие с нормативни разпоредби от по-висок ранг.
Образувано е административно дело № 924/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 22.02.2019г. от 10,30 часа.