адм. дело №26/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Стражица, приета с Решение № 302 по Протокол № 22/ 12.04.2005 г. от заседание на Общински съвет – Стражица. В протеста се твърди незаконосъобразност на посочения нормативен акт в неговата цялост, поради приемането му при допуснати съществени процесуални нарушения. Отделно от това се твърди незаконосъобразност на разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 2, т. 1, чл. 35, чл. 38, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 4, в частта й, касаеща отмяната на заповедта по ал. 2 и чл. 25, ал. 3 от посочената наредба.
Образувано е административно дело №26/2019г., по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Съдебното заседание е насрочено за 15.03.2019г. от 09,30 часа.