адм. дело№ 52/2019 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 15 в частта, в която е определен размера на глобата „от 5 до 20 лв.“ от Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на Община Свищов, приета с Решение № 881/24.04.2014 г. по Протокол № 50 на Общински съвет – Свищов, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.
Образувано е административно дело № 52/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.03.2019г. от 10,00 часа.