Адм. дело № 107/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов,  приета с Решение №583 на Общински съвет-Свищов, взето по протокол №36 от 27.04.2017г. С протеста се иска прогласяване на нищожността й.
Образувано е адм. дело № 107/2020година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 24.04.2020г. от 10,00 часа.