АДМ. ДЕЛО № 174 / 2021 Г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от кмета на Община Лясковец против Решение № 233/ 25.02.2021г. на Общински съвет Лясковец, с което е изменено Решение № 172/29.10.2020 г. на същия Общински съвет, за което е образувано адм. д. №174/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 14.05.2021 г. от 09.30 часа.