Адм. дело № 20/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди , настаняване и продажба на общински жилища, приет с Решение №530/09.05.2005г.  на Общински съвет Велико Търново изцяло и алтернативно за отмяна на разпоредбите на чл. 10, ал.1, чл.46, ал.1 т.1 и чл.58-61 от нея.
Образувано е Адм. д. № 20/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.02.2019г. от 09,30 часа.