Адм. дело № 208 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е  постъпила  жалба на Фондация „Върховенство на закона“ с искане за отмяна на чл.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Елена.

Образувано е административно дело № 208/2021 г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.

Делото е насрочено за 18.06.2021г. от 11,00 часа.