Адм. дело № 210 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство на закона“ гр. София, ЕИК 205988920, представлявана от Ю. П. Н., чрез адв. И.Я., срещу разпоредбите на чл. 10, ал. 1-4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, за което е образувано адм. д. №210/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 28.05.2021 г. от 10.00 часа.