Адм. дело № 214/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник-окръжния прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Сухиндол, приета с Решение № 100/15.07.2008г. на Общински съвет Сухиндол. С протеста се иска отмяната на цялата Наредба, алтернативно отмяната на разпоредбите на чл.17, ал.1 в частта  относно израза “…заемат 30% от имотите с площ до 1000кв.м. и 15% от имотите с площ над 1000кв.м.“, на чл.19, ал.1, на чл.51, ал.3 в частта относно израза „…или упълномощено от него лице“ и на чл.52, ал.2, т.2 и т.3.
Образувано е Адм. дело № 214/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 21.06.2019г. от 09,30 часа.