Адм. дело № 220/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредбите на чл.52, ал.1, т.4, в частта по т.12 и т.13 от Приложение №4 и чл. 64, ал.2 от Наредбата като втората разпоредба също е оспорена само относно т.12 и т.13 от Приложение № 4  към Глава 2, Раздел 5 от ЗМДТ от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол, приета с Решение № 8 по Протокол № 8/29.02.2008г. на Общински съвет Сухиндол, за което е образувано адм. д. № 220/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 26.06.2020 г. от 10.00 часа в новата сграда на Административен съд- гр. В. Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1.