Адм. дело № 225/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна цялата Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 167/28.08.2008г., изм. и доп. с Решение № 80/29.03.2012г., алтернативно отмяна на чл. 18, ал. 1, чл. 50, ал. 3 в частта относно: „…или упълномощено от него лице“ и чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от нея като материално незаконосъобразни поради противоречие с материално-правни разпоредби от по-висок ранг, за което е образувано Адм. д. № 225/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.06.2019 г. от 09.30 часа.