Адм. дело № 235/2020 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбата на чл. 62, ал.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 40 по Протокол № 5 от 31.1.2008г. на Общински съвет Златарица с искане за отмяната й.
Образувано е Адм. д. № 235/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 19.06.2020г. от 09,30 часа.