АДМ. дЕЛО № 260/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 12 от раздел ІV „Организация на дейностите по управление на битови отпадъци“ от Наредба за управление на отпадъците на Община Стражица, приета с Решение № 475/22.04.2014г. на Общински съвет Стражица, за което е образувано Адм. д. № 260/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.06.2019 г. от 09.30 часа.