АДМ. ДЕЛО № 284/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредбата за управление, стопанисването и ползването на горските територии-общинска собственост на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №162 по Протокол № 12/28.06.2012г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш. С протеста се иска отмяната на цялата Наредба, като алтернативно се иска отмяната на разпоредбите на чл.10а,ал.1,т.1,т.4 и т.5 и чл.33,ал.4.
Образувано е адм. дело № 284/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 21.06.2019г. от 09,30 часа.