АДМ. ДЕЛО № 286/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 298/11.12.2008г. на Общински съвет Полски Тръмбеш поради съществено нарушение на процесуалните правила, алтернативно отмяната на чл. 17, ал. 1 в частта относно: „…заемат 20% от имотите с площ до 1000 кв.м и 10% от имотите с площ над 1000 кв.м“, както и разпоредбата на чл. 51, ал. 3 в частта относно: „…или упълномощено от него лице“ и разпоредбите на чл. 52, ал. 2, т. 2 и т. 3, поради противоречие с материално-правни разпоредби от по-висок ранг, за което е образувано Адм. д. № 286/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 05.07.2019 г. от 09.30 часа.