адм. дело № 303/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, приета с Решение №388/13.11.2008г. на Общински съвет – Велико Търново. С протеста се иска отмяната на цялата Наредба, като алтернативно се иска отмяната на разпоредбите на чл.15,ал.1 досежно израза „които заемат до 25% от имотите с площ до 5000кв.м. и 10% от имотите с площ над 5000кв.м.“, чл.17,ал.1 и чл.50,ал.3 досежно израза „…или упълномощено от него лице…“.
Образувано е адм. дело № 303/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 05.07.2019г. от 09,30 часа.