адм. дело № 314/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от„РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590 по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на  разпоредбите на чл. 55 – в частта относно въведено изискване за притежаване на разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейностите по „събиране“ на ИУМПС и чл. 71, ал. 1, т. 5 – в частта относно дейностите по „събиране“ като изпълнително деяние на административно нарушение – и двете разпоредби от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стражица, за което е образувано адм. д. № 314/2019г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.09.2019г. от 9,30 часа.