Адм. ДЕЛО № 316/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за горските територии-собственост на Община Павликени, приети с Решение 210/01.11.2012г на Общински съвет Павликени.
Образувано е Адм. д. № 316/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 05.07.2019г. от 09,30 часа.