адм. дело № 318/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  185 и сл.  от Административно процесуалния кодекс, съобщава  че е постъпил протест на  зам. прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и чл. 51, ал. 4, предл. първо и ал. 5 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена, приета с Решение № 28 по Протокол № 3/29.03.2018 г. на Общински съвет – Елена, с искане за отмяната им като незаконосъобразни поради противоречие с нормативни разпоредби от по-висок ранг.
Образувано е  адм. д. № 318/2019 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.09.2019 от 09.30 часа.