Адм. дело № 325/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 по Протокол № 59/30.1.2003г. на Общински съвет Горна Оряховица, наричана по-долу за краткост Наредбата за отмяна на разпоредбите на чл.51, т.3, подточки 3.1,3.2,3.3,т.5, предл.1 и 2 като материално незаконосъобразни.
Образувано е Адм. д. № 325/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.07.2019г. от 09,30 часа.