Адм. дело № 333/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в РП – Елена по реда на чл.185 от АПК, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 76, ал. 1 и чл. 77, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6/в частта им относно общинското/общинските предприятия/ от Наредбата за управление на горските територии – собственост на Община Златарица, за което е образувано Адм. д. № 333/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 11.10.2019 г. от 10.00 часа.