Адм. дело № 357/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 3, чл. 21, ал. 4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица“, чл. 22, ал. 2 от Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Елена, приета с Решение № 24 по Протокол № 2/26.02.2013г. на Общински съвет-Елена, както и приложение А, т. ІІ, предложение 1 и 6 от приложената към наредбата декларация, с искане за отмяната им като незаконосъобразни.
Образувано е Адм. дело № 357/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.07.2018г. от 10,30 часа.