Адм. дело № 359/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от  АПК, във вр. с чл. 191, ал.2 от същия кодекс. Протестирана е частично, а евентуално в цялост, Наредба за реда за упражняване правата на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 44 по Протокол № 5/26.01.2004г. на Общински съвет Стражица, с последващи изменения и допълнения /Наредбата/.
Образувано е Адм. дело № 359/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.07.2018г. от 09,30 часа.