Адм. дело № 363/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура – град Павликени против разпоредбите на чл.20, ал.2, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7, чл.36 относно израза „събиране“  и чл.68, ал.2, предложение последно от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сухиндол приета решение №106/20.10.2016г. на Общински съвет – Сухиндол, за което е образувано Адм. д. № 363/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.09.2019 г. от 10.00 часа.