Адм. дело № 364/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в ОП – Велико Търново по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на Наредбата за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии на Община Стражица, като в условията на евентуалност се поддържа и искане за отмяна на  разпоредбите на чл. 47, ал. 2 – в частта относно липсата на разграничение, досежно възмездност при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и на чл. 90, ал. 4 – относно предвидена необжалваемост на НП, издадени на основание Наредбата, за което е образувано Адм. д. № 364/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.09.2019 г. от 09.30 часа.