Адм. дело № 372/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица, против чл. 28, ал. 2 в частта относно „български“ , чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 8, чл. 30, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 979/ 25.04.2019 г. на Общински съвет – Горна Оряховица.
Образувано е Адм. д. № 372/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 27.09.2019г. от 09,30 часа.