адм. дело № 374/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Районен прокурор при Районна прокуратура гр. Павликени против разпоредбите на чл.24,т.24,чл.27,ал.2,ал.3,ал.4,ал.5 и ал.6,чл.57,ал.8 в частта му досежно изразите „събиране, …транспортиране“ и чл.109 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Павликени, приета с Решение №563 на Общински съвет-Павликени, взето по протокол №46 от 19.06.2014г.
Образувано е адм. дело № 374/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 25.10.2019г. от 10,00 часа.