Адм. дело № 398/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура Павликени с искане да се обявят за нищожни разпоредбите на чл. 13, ал. 1 в частта относно думите „причиняващи шум“ и „и в близост до тях“; чл. 13, ал. 2 в частта относно думите „стопански и“; изцяло разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Сухиндол,  приета с Решение № 312 по Протокол № 43 от 30.01.2019г. на Общински съвет Сухиндол поради липсата на компетентност да приема правила за поведени, свързани с шума, предизвикан от дейности извън предметния обхват на чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда – домашни дейности и шум от съседи в жилищни сгради, за което е образувано Адм. д. № 398/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.09.2019 г. от 10.00 часа.