Адм. дело № 399/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на  Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбите на чл.4, ал.1 , чл. 36, ал 1, чл. 40, ал.1, чл. 41, ал 1, чл. 43, ал.1, и чл.55 всички в частта „събиране“ и „транспортиране“ , чл.4, ал.2, чл.16, ал.4, чл.48, чл. 67, чл. 68, чл. 69, ал 1 т.1 , чл. 70 и чл.72 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стражица, приета с Решение № 475 по Протокол № 39/22.4.2014г. на Общински съвет Стражица.
Образувано е Адм. д. № 399/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 27.09.2019г. от 09,30 часа.