Адм. дело № 404/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл.5, ал.2 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Стражица, приета с Решение №113 по Протокол № 12/28.04.2016г. на Общински съвет – Стражица.
Образувано е Адм. дело № 404/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 21.09.2018г. от 09,30 часа.