Адм. дело № 405/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 639 по Протокол № 42/25.04.2013г. на Общински съвет – Велико Търново, впоследствие изменяна и допълвана, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.
Образувано е Адм. дело № 405/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 14.09.2018г. от 10,30 часа.