Адм. дело № 414/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на чл.16, ал.1, т.15 и чл.69, т.7, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Горна Оряховица, приет с Решение по Протокол № 4/17.12.2015г. на Общински съвет – Горна Оряховица, с искане за отмяна на посочените разпоредби.
Образувано е Адм. дело № 414/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 21.09.2018г. от 09,30 часа.