Адм. дело № 416/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 360 / 27.07.2017г. на Общински съвет Полски Тръмбеш.
Образувано е Адм. д. № 416/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.09.2019г. от 10,00 часа.